خورشید هرگز به آسمان نمی‌گوید “تو به من مدیونی”

ببین با چنین عشقی‌ چه اتفاقی‌ می‌افتد، تمام آسمان روشن میشود.

Sunset